ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 171315
ถอดบทเรียนอิฐประสานจากเกสรตัวผู้ของปาล์ม(วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.57 KB 171331
ถอดบทเรียนหนังสือเล่มเล็ก สืบสานต่อ ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.46 KB 171316
ถอดบทเรียนสุขไร้สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.71 KB 171319
ถอดบทเรียนรักษ์ดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 171335
ถอดบทเรียนฟุตบอลสร้างคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.96 KB 171315
ถอดบทเรียนปุ๋ยหมักจากใบไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.22 KB 171318
ถอดบทเรียนน้ำยาอเนกประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.46 KB 171311
ถอดบทเรียนงานหล่อเรซิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.54 KB 171315
ถอดบทเรียนงานแกะสลักไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.8 KB 171317
ถอดบทเรียนงานเลี่ยมพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.69 KB 171312
ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.67 KB 171316
ถอดบทเรียนD.I.Y. By English Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.2 KB 171316
ถอดบทเรียนAMATH Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.43 KB 171322
เอกสารฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 99.03 KB 171330
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 176.37 KB 171366
คู่มือการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom-by Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 171344
เอกสารการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ 171337
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 171330
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 171337
ปกรายงานและแฟ้มรวมรวบผลการปฏิบัติงาน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 171365
บันทึกข้อความการส่งผลการปฏิบัติงาน(1 เม.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 171383
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 เม.ย. 63) Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 171374
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่(ข้าราชการครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 171363
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.9 KB 171396