ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 38
ถอดบทเรียนอิฐประสานจากเกสรตัวผู้ของปาล์ม(วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.57 KB 43
ถอดบทเรียนหนังสือเล่มเล็ก สืบสานต่อ ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.46 KB 42
ถอดบทเรียนสุขไร้สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.71 KB 40
ถอดบทเรียนรักษ์ดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 43
ถอดบทเรียนฟุตบอลสร้างคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.96 KB 41
ถอดบทเรียนปุ๋ยหมักจากใบไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.22 KB 39
ถอดบทเรียนน้ำยาอเนกประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.46 KB 38
ถอดบทเรียนงานหล่อเรซิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.54 KB 39
ถอดบทเรียนงานแกะสลักไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.8 KB 40
ถอดบทเรียนงานเลี่ยมพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.69 KB 40
ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.67 KB 42
ถอดบทเรียนD.I.Y. By English Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.2 KB 42
ถอดบทเรียนAMATH Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.43 KB 40
เอกสารฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 99.03 KB 51
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.75 KB 78
คู่มือการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom-by Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 71
เอกสารการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ 71
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 69
ปกรายงานและแฟ้มรวมรวบผลการปฏิบัติงาน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 97
บันทึกข้อความการส่งผลการปฏิบัติงาน(1 เม.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 114
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 เม.ย. 63) Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 105
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่(ข้าราชการครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 70
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.9 KB 110