ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


ปรัชญา

  สัจเจนะ กิตติ ปํปเปติ  “คนมีเกียรติ  เพราะความสัตย์”