วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

"พัฒนาครูมือาชีพที่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนเรียนรู้ด้วยชุมชนการเรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีสรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"


ปรัชญา

  สัจเจนะ กิตติ ปํปเปติ  “คนมีเกียรติ  เพราะความสัตย์”