วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

"ภายในปี ๒๕๖๘ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
พัฒนาครูมืออาชีพที่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุมชนการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"


ปรัชญา

  สัจเจนะ กิตติ ปํปเปติ  “คนมีเกียรติ  เพราะความสัตย์”