ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุทธิดา รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพฑูรย์ ธนะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ยกพิทักษ์
ครูชำนาญการ