หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ ดังนี้ 
      1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
      2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีแผนการเรียน 2 แผน คือ
          2.1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
          2.2 ศิลป์ - ภาษา