ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เอกวรรณัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนิจ ชอุ่มผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ สันติยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางไมตรี เยาวหลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556-2561
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยนิตย์ พรรณาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ตักชะเลง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เริ่มรับตำแหน่ง 4 ตุลาคม 2565