ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสวลี คงแจ่ม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวนิชวรรณ นิลสุข
ครู

นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง