ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิชวรรณ นิลสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ แก้วใจดี
ครูชำนาญการ

นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง