ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (10 มิ.ย. 2562)

ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 3 34 56 90
มัธยมศึกษาปีที่  2 2 32 25 57
มัธยมศึกษาปีที่  3 3 40 34 74
มัธยมศึกษาปีที่  4 2 31 17 48
มัธยมศึกษาปีที่  5 2 18 16 34
มัธยมศึกษาปีที่  6 2 13 28 41
รวม 14 168 176 344