ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (30 มิ.ย. 2563)

ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 3 36 32 68
มัธยมศึกษาปีที่  2 3 35 53 88
มัธยมศึกษาปีที่  3 2 32 27 59
มัธยมศึกษาปีที่  4 2 21 35 56
มัธยมศึกษาปีที่  5 2 25 17 42
มัธยมศึกษาปีที่  6 2 15 16 31
รวม 14 164 180 344