ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (10 พ.ย. 2565)

ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 3 35 45 80
มัธยมศึกษาปีที่  2 3 49 37 86
มัธยมศึกษาปีที่  3 2 35 35 70
มัธยมศึกษาปีที่  4 2 28 45 73
มัธยมศึกษาปีที่  5 2 22 32 54
มัธยมศึกษาปีที่  6 2 19 32 51
รวม 14 188 226 414