พันธกิจ / เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
พันธกิจ / เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

พันธกิจ                 

        1.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
        2.  พัฒนาครูโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
        3.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีสมรรถนะที่สำคัญในศตรวรรตที่ 21
        4.  พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
        5.  พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

--------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์

         บุคลากร บรรยากาศ สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

--------------------------------------------------------------------------------------

อัตลักษณ์

         เป็นองค์กรการศึกษาที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

--------------------------------------------------------------------------------------

เป้าประสงค์

            1.  ครูเป็นครูมืออาชีพ
            2.  ครูสามารถใช้เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
            3.  ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรตที่ 21
            4.  ผู้เรียนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
            5.  ระบบการบริหารดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
 
--------------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรมืออาชีพ ที่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ด้วยชุมชนการเรียนรู้
            กลยุทธ์ที 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นคนดีมีคุณภาพ มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรตที่ 21
            กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
            กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
            กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา