พันธกิจ / เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์
พันธกิจ / เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์

พันธกิจ                 

         ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
         ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
         ๓.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         ๔.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

--------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์

         บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

--------------------------------------------------------------------------------------

อัตลักษณ์

         การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต

--------------------------------------------------------------------------------------