ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการ

นางปิยภา ธาตะนะ
พนักงานธุรการ