คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย ตักชะเลง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 086-020-9323

นางสุดารัตน์ ขันศิลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 082-164-7045

นายเจริญ แก้วใจดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 087-395-4989
อีเมล์ : jarean1947@gmail.com

นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 085-893-9995

นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 083-597-9879
อีเมล์ : trongsal@thakham.ac.th

จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 086-663-5235
อีเมล์ : siri.singha@gmail.com