ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายเจริญ แก้วใจดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

นายทรงศิลป์ สามารถ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน