ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงศิลป์ สามารถ
ครูชำนาญการ