กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 095-541-5265

นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 077-547-114