ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงศิลป์ สามารถ
ครูชำนาญการ

นายเจริญ แก้วใจดี
ครูชำนาญการ

นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส
ครูอัตราจ้าง