ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายปรีชา ศรีธารา
ลูกจ้างทั่วไป

นายคำมา สีทา
ลูกจ้างทั่วไป

นางสาวละออง จุลคล้ำ
ลูกจ้างทั่วไป