ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวละออง จุลคล้ำ
ลูกจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 080-923-8067

นายธเนศ หนูบำรุง
ลูกจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 083-774-8629

นายปิยะวิทย์ ดำคำ
ลูกจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 082-129-1133