กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฐิติรัตน์ อรุณโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 077-547-114

นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 077-547-114