กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 094-593-4827

นางสาวอวยพร นุ้ยสุข
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 085-136-0172

นางสาวอนงค์นาท จิตรหาญ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 093-634-5514