ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐิติรัตน์ อรุณโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ