ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีรัตน์ สอนสินลา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเยาวดี ทองมาก
ครู

นางสาวสุภาวิณี สีหาพงษ์
ครูผู้ช่วย

Mrs.Jenny Lynn Leonin Francia
ลูกจ้างชาวต่างชาติ