ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอมรศรี สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐภัทร ม่วงไตรรัตน์
ครูอัตราจ้าง