ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอมรศรี สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสม
ครูชำนาญการพิเศษ