กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปรเมศ ล้อมไธสง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 093-640-0664

นางสาวศรัณยา สง่า
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 092-079-7244