ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารี ทองหนู
ครูเกษียณ(ครูอัตราจ้าง)