กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวันวิสา ศรีช่วง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 083-646-6681

นางสาวนวพร เพชรแหลมน้ำ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 098-852-2812