ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัชดา ศรีกิ้ม
ครูชำนาญการ