ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปวริศร รังษี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรศักดิ์ ประสงค์เวช
ครูอัตราจ้าง