ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรศักดิ์ ประสงค์เวช
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวชาลินี แก้วเนียม
พนักงานราชการ