ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์1-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 635.56 KB 1138
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.16 KB 1043
ข้อมูลไทม์ไลน์นักเรียน1-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 68.74 KB 907
ข้อมูลไทม์ไลน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 209.97 KB 1022
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 เม.ย. 64) Word Document ขนาดไฟล์ 24.43 KB 926
ฟอร์มข้อมูลครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 964
คำสั่งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 1055
ถอดบทเรียนอิฐประสานจากเกสรตัวผู้ของปาล์ม(วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.57 KB 1075
ถอดบทเรียนหนังสือเล่มเล็ก สืบสานต่อ ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.46 KB 957
ถอดบทเรียนสุขไร้สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.71 KB 877
ถอดบทเรียนรักษ์ดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 1065
ถอดบทเรียนฟุตบอลสร้างคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.96 KB 957
ถอดบทเรียนปุ๋ยหมักจากใบไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.22 KB 990
ถอดบทเรียนน้ำยาอเนกประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.46 KB 948
ถอดบทเรียนงานหล่อเรซิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.54 KB 980
ถอดบทเรียนงานแกะสลักไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.8 KB 1015
ถอดบทเรียนงานเลี่ยมพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.69 KB 1056
ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.67 KB 1093
ถอดบทเรียนD.I.Y. By English Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.2 KB 1057
ถอดบทเรียนAMATH Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.43 KB 994
เอกสารฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 99.03 KB 1171
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 176.69 KB 859
คู่มือการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom-by Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1173
เอกสารการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ 881
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 1266
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 1224
ปกรายงานและแฟ้มรวมรวบผลการปฏิบัติงาน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 1240
บันทึกข้อความการส่งผลการปฏิบัติงาน(1 เม.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 972
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 เม.ย. 63) Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 1013
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่(ข้าราชการครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1174
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.9 KB 1147