ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มรายงานเลื่อนเงินเดือน-ครู-ครั้งที่-2-65 Word Document ขนาดไฟล์ 201.5 KB 41
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233.13 KB 23757
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(วPA) Word Document ขนาดไฟล์ 235.5 KB 55137
ข้อมูลไทม์ไลน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 211.06 KB 64323
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์1-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 635.56 KB 146672
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.59 KB 146690
ข้อมูลไทม์ไลน์นักเรียน1-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 68.74 KB 146467
ข้อมูลไทม์ไลน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 209.97 KB 146540
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 ต.ค. 64) Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 146430
ฟอร์มข้อมูลครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146477
คำสั่งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 146564
ถอดบทเรียนอิฐประสานจากเกสรตัวผู้ของปาล์ม(วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.57 KB 146580
ถอดบทเรียนหนังสือเล่มเล็ก สืบสานต่อ ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.46 KB 146791
ถอดบทเรียนสุขไร้สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.71 KB 146409
ถอดบทเรียนรักษ์ดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 147180
ถอดบทเรียนฟุตบอลสร้างคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.96 KB 146461
ถอดบทเรียนปุ๋ยหมักจากใบไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.22 KB 147714
ถอดบทเรียนน้ำยาอเนกประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.46 KB 146449
ถอดบทเรียนงานหล่อเรซิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.54 KB 146479
ถอดบทเรียนงานแกะสลักไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.8 KB 146515
ถอดบทเรียนงานเลี่ยมพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.69 KB 146546
ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.67 KB 146633
ถอดบทเรียนD.I.Y. By English Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.2 KB 146574
ถอดบทเรียนAMATH Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.43 KB 146502
เอกสารฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 99.03 KB 146699
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 176.69 KB 146392
คู่มือการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom-by Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 146695
>เอกสารการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ 146400
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 146803
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 146719
ปกรายงานและแฟ้มรวมรวบผลการปฏิบัติงาน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 146734
บันทึกข้อความการส่งผลการปฏิบัติงาน(1 เม.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146475
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 เม.ย. 63) Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 146523
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่(ข้าราชการครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 146699
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.9 KB 146656