ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลไทม์ไลน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 211.06 KB 2827
รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์1-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 635.56 KB 85218
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.59 KB 85198
ข้อมูลไทม์ไลน์นักเรียน1-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 68.74 KB 85014
ข้อมูลไทม์ไลน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 209.97 KB 85088
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 ต.ค. 64) Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 84978
ฟอร์มข้อมูลครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา-2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 85017
คำสั่งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 473 KB 85110
ถอดบทเรียนอิฐประสานจากเกสรตัวผู้ของปาล์ม(วิทย์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.57 KB 85124
ถอดบทเรียนหนังสือเล่มเล็ก สืบสานต่อ ตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.46 KB 85138
ถอดบทเรียนสุขไร้สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.71 KB 84928
ถอดบทเรียนรักษ์ดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 85302
ถอดบทเรียนฟุตบอลสร้างคน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.96 KB 85008
ถอดบทเรียนปุ๋ยหมักจากใบไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.22 KB 85260
ถอดบทเรียนน้ำยาอเนกประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.46 KB 84995
ถอดบทเรียนงานหล่อเรซิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.54 KB 85027
ถอดบทเรียนงานแกะสลักไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.8 KB 85063
ถอดบทเรียนงานเลี่ยมพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.69 KB 85097
ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.67 KB 85144
ถอดบทเรียนD.I.Y. By English Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.2 KB 85118
ถอดบทเรียนAMATH Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.43 KB 85045
เอกสารฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 99.03 KB 85219
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 176.69 KB 84927
คู่มือการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom-by Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 85244
เอกสารการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ 84931
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ และการจัดการห้องเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 85353
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 85269
ปกรายงานและแฟ้มรวมรวบผลการปฏิบัติงาน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 85282
บันทึกข้อความการส่งผลการปฏิบัติงาน(1 เม.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 85018
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน (1 เม.ย. 63) Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 85070
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่(ข้าราชการครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 85224
รายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.9 KB 85195